อุปกรณ์ไฟฟ้า (Electric Equipment) - High Tro Reel

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ทั้งแบบ High tro reel และ C-rail พร้อมให้บริการและให้คำปรึกษา



3P75A 100A,1P200A MAIN UNITS



STRAINERS (ตัวดึงหัวท้าย)



JOINERS (ตัวต่อรางไฮโทรเรล)



HANGERS (แคล้มจับรางไฮโทรเรล)



COLLECTOR ARMS (ชุดดึงไฟ)



CARBRON BRUSH (แปรงถ่าน)



FIX LOAD