อุปกรณ์ไฟฟ้า (Electric Equipment) - High Tro Reel

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ทั้งแบบ High tro reel และ C-rail พร้อมให้บริการและให้คำปรึกษา3P75A 100A,1P200A MAIN UNITSSTRAINERS (ตัวดึงหัวท้าย)JOINERS (ตัวต่อรางไฮโทรเรล)HANGERS (แคล้มจับรางไฮโทรเรล)COLLECTOR ARMS (ชุดดึงไฟ)CARBRON BRUSH (แปรงถ่าน)FIX LOAD