มอบเงินสนับสนุนข้าวหอมมะลิ สหกรณ์

คุณพัฒนามอบเงินสนับสนุนข้าวหอมมะลิ สหกรณ์ ปฏิรูปที่ดินศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์