มอบเงินสนับสนุนข้าวหอมมะลิ ของสหกรณ์กลุ่มเกษตร

คุณพัฒนามอบเงินสนับสนุนข้าวหอมมะลิ ของสหกรณ์กลุ่มเกษตร จ.ปทุมธานี